Home / Di tích / Miếu

Miếu

Miếu là một di tích có quy mô tương đối nhỏ so với các ngôi Đền. Miếu thường được xây dựng ở cạnh những khu vực núi, gò đất hoặc đầu các ngôi làng