Home / Di tích / Cổng Làng

Cổng Làng

Cổng Làng Cửa Ô Quan Trưởng

Cổng Làng Cửa Ô Quan Trưởng

Tại cửa Ô Quan Chưởng, bên tường phía Bắc có gắn một tấm bia khắc năm 1882 ghi lệnh của Tổng đốc Hoàng Diệu cấm lính sách nhiễu nhân dân.   Ô Quan Chưởng- Cửa ô còn sót lại của Hà Nội Cổ Trong sách “Hà Nội giai đoạn 1873 …

Đọc tiếp