Home / Di tích / Chùa / Hưng Quảng Tự ra đời trong hoàn cảnh nào

Hưng Quảng Tự ra đời trong hoàn cảnh nào

Ở trong tỉnh Minh Hải có tất cả 50 ngôi chùa thuộc Tịnh độ Cư sĩ nhưng đến nay chỉ còn 20 ngôi là có sinh hoạt bình thường, đáng kể là các chùa Hưng Vân Tự. Hưng Lộc Tự, Hưng Trạch Tự.

Lịch sử hình thành Hưng Quảng Tự

Hưng Nguyên Tự, Hưng Nghĩa Tự, Hưng Quang Tự, Hưng Vi Tự, Hưng Thới Tự, Hưng Hóa Tự, Hưng Hiệp Tự. Hưng Thiện Tự, Hưng Phước Tự. Hưng Hải Tự, Hưng Mỹ Tự…

Hưng Quảng Tự ở số 26 Phan Ngọc Hiếu, thị xã Cà Mau. chịu trách nhiệm không những chùa mình mà còn thêm cả 28 ngôi tam bảo khác nữa. Khuôn viên chùa tương đối rộng rãi.

Việc bài trí chánh điện, các gian phòng phục vụ cho công tác “Phước Huệ Song Tu” ở Quang Hưng Tự đều theo một cách chung của các chùa Tịnh độ cư sĩ.

Đối câu đối đặc biệt :

Nhược thực nhược hư trúc ảnh tảo giai trân bất động,

Thị không thị sắc nguyệt xuyên hài để thủy vô ngân.

Hưng Quảng Tự ở đâu

Đặc biệt hơn, nổi bật trong chùa, trên tường có ghi bài thư Vịnh chữ Nhất

VỊNH CHỮ NHẤT

NHẤT khiếu thông hề sự lý minh,

NHẤT tâm khải ngộ chuyến mê tình.

NHẤT thừa thực tướng Như Lai hiển

NHẤT tán vạn thù tận ý kinh.

NHẤT trí độ nhân đăng bí ngạn,

NHẤT trì nhẫn nhục thị vô sinh.

NHẤT trần bất nhiễu đồng chư Phật,

NHẤT thiết giai không tống đác thành.

Dịch nghĩa :

Người tu hành khi được một khiếu đả thông rồi thì chừng đó sự lý gì cũng sáng tỏ hết.

Người nào nhất tâm niệm Phật tu hành thì sẽ thoát khỏi được con đường mê muội mà trở nên sáng suốt.

Người nào tu theo nhất thừa mới chứng được thiệt tướng mà thấy Như Lai hiển hiện ra trước mắt.

Người nào tu mà có thể từ một gốc phân tán ra muốn mối và từ muốn mối quay trở về một gốc thì đã tới được chỗ cùng tột của ý kinh.

Người nào tu hành mà nhất tâm quyết độ kẻ khác qua bờ giác thì đã đạt được cái hạnh nguyện của bậc Bồ tát.

Người nào tu hành mà sẵn lòng từ bi hỉ xả, biết nhẫn nhục thì đã đạt được tới chỗ vô sinh của phép nhẫn.

Theo ông Ngô Văn Phát (huấn viên y khoa) thì ở Hưng Quáng Tự mỗi ngày có trên 300 bệnh nhân tới xin được chữa trị miễn phí. Phòng thuốc có bốn bộ phận.: nam dược, nhãn khoa, châm cứu và cứu cấp. Chùa cũng có những sinh hoạt về đạo đức do ông Đỗ Sanh Phán phụ trách và tổ chức các buổi giảng hàng tuần.Người nào tu hành mà lục căn không còn ô nhiễm lục trần thì được bản tâm với chư Phật. Người nào tu hành mà không vướng mắc gì trần tâm nữa thì mới gọi là tổng đắc thành

Với những thành tích hoạt động của Hưng Quảng Tự, chùa này thực xứng đáng trong vai trò đại điện cho 50 chùa Tịnh độ Cư sĩ thuộc tỉnh Minh Hải.

Đọc thật chậm: Chùa Sắc Tứ Quan Âm Cà Mau ra đời trong hoàn cảnh nào

Đánh giá bài viết
product image
Số người đánh giá
5 based on 1 votes
Tên Công Ty
Tiền Âm Phủ Quyết Vượng
Tên Sản Phẩm
Hưng Quảng Tự ra đời trong hoàn cảnh nào

Đọc Thật Chậm

chùa dược sư đà lạt

Chùa Dược Sư – Ngôi chùa của sự yên bình ấm áp

Lâm Đồng Đà Lạt thật sự thích hợp cho những câu chuyện thiền định, kinh …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *