Home / Di tích / Đền / Lịch sử Đền Đằng Châu (Đền Mây) Hưng Yên

Lịch sử Đền Đằng Châu (Đền Mây) Hưng Yên

Thần họ Phạm, huý Bạch Hổ, quê ở Đằng Châu, Kim Động (Hải Hưng). Bà mẹ nằm mộng thấy Sơn Tinh Bạch Hổ mà có mang, nhân điềm mơ thấy hổ trắng mới đặt tên con là Bạch Hổ. Lớn lên Phạm Bạch Hổ có sức khoẻ bạt sơn cử đỉnh, võ nghệ tuyệt luân.

Những điều cần biết về Đền Đằng Châu

Khi Ngô Quyền mang quân từ cháu Ái ra bắc, đóng ở miền Lương Xâm đón đánh quân Nam Hán, Phạm Bạch Hổ hiến kế xin chọn quản tinh nhuệ, ruồi nhanh về Đại La giết Kiều Công Tiền, rồi đem quân quay lại, cùng Ngó Quyên chiến thắng giết Nam Hán. Hoàng Thao cùng toàn bộ binh quyền của chúng vùi xác dưới sông sông Bạch Đằng.

Phạm Bạch Hổ làm quan võ dưới triều Tiền Ngô Vương. Khi Tiền Ngô Vương mất, Dương Tam Kha tiếm ngói, ông đã cùng Kiều Công Hãn, Đ6 Cảnh Thạc… lật đổ Tam Kha, đưa con Ngô Vương Quyền trở lại ngôi vua, tức Hậu Ngô Vương. Năm Tân Hợi (951), Hậu Ngô Vương phong Phạm Bạch Hổ làm Phòng Át, ra trấn giữ vùng Hải Đồng, ông xây dựng Trúc Thành ở Đằng Châu

tìm hiểu về Đền Đằng Châu

Hậu Ngô vương mất, các hào trưởng nổi lên cát cứ từng vùng, Phạm Bạch Hổ chiếm châu Đàng, trở thành một sứ quân hùng mạnh. Khi Trần lạm giao binh quyền ở Bố Hải khẩu cho Đinh Bộ Lĩnh, ông cũng đem quân quy phục, lập nhiều công lao giúp Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước. Vua Đinh phong Phạm Bạch Hổ chức: Thần vệ tướng quân.

Nám 980, hai cha con Đinh bị hại, nhà Bắc Tống lăm le đem quân xâm lược nước ta. Lúc ấy Thiếu đế nhà Đinh mới lên 6 tuổi, tướng quân Phạm Cự Lưỡng xướng xuất tôn Thập đạo tướng quân Lê Hoàn thay nhà Đinh, lên ngôi hoàng đế, để có người tổ chức và lãnh đạo cuộc chiến đấu chống giặc Bắc.

Vua Lê một mặt sai sứ giả sang nhà Tống cấu phong, một mặt gấp nít chuẩn bị lực lượng kháng chiến. Lúc đó triều đình Tiền Lê không thiếu các tướng có thừa dũng lực xông lên, đột phá, chém tướng cướp cờ. Thần vệ tướng quân Phạm Bạch Hổ bấy giờ đã 70 tuổi, tâu xin việc cáng đáng quân lương. Vua Lệ lo ông tuổi cao khó nhọc.

Phạm Bạch Hổ khẳng khái đáp”

– Thần lúc theo hầu Tiền Ngỗ Vương đánh giặc Nam Hán có chút công lao, nay tuổi ngót 80, nhưng mỗi bữa còn ăn hết vài đấu gạo dong duổi trên mình ngựa cả ngày không mệt, gân sức còn mạnh, há sợ gì quân Bắc Tống…

Vua Lê khen dũng khí, mới phong Phạm Bạch Hổ làm Đô liệu tướng quăn, mang bản bộ ra đóng ở vùng Thiên Bản trù liệu quân lương.

Năm Quý Mùi (983), Lao tướng quân Phạm Bạch Hổ qua đời, Vua Lê Đại Hành phong là “Đàng vương” (Vua châu Đàng), chữ “Đằng” nghĩa là “Mây” nên tục gọi là “Vua Mây”, Nhân dân Đằng châu tôn vua Mây làm Đương Cảnh Thành hoàng lập đền thờ nơi đóng quân khi Người còn là Phạm Phòng Át.

Có vế đối minh hoạ:

Tráng chí hoạch sơn hả kim bích luỹ trường tồnt dự liệt do văn đàng chiếm mã.

Tạm dịch

Chí lớn lao chia vạch non sông, đến nay vách luỹ còn đây, văng vẳng tai nghe chân ngựa chiến.

Đến Đằng Châu rất linh thiêng. Việt điện u linh và Lĩnh Nam chích quái chép rằng:

Khi Lê Long Đĩnh chưa lên làm vua, một hôm tổ chức bơi thuyền ở khúc sông trước cửa đền Đằng Châu, bỗng gặp mưa to, bèn khấn xin thần phù hộ. Thần hiển linh làm cho bến sông này tạnh ráo, trong khi đó bên kia sông vẫn mưa như trút nước. Nhân dân kinh ngạc truyền tụng bài thơ khen ngợi thần:

Mỹ tai đại vương linh trọng

Đằng châu thổ địa lại an ninh.

Khước giao phong vũ vô xâm phạm.

Ná biên bàng bái ná biên tinh.

Dịch:

Khen thay thần tướng thực uy linh.

Khiến đất Đằng châu hưởng thái bình.

Dã bắt gió mưa dừng bước lại

Nửa trời tuôn nước, nửa trời xanh.

Đền Mây hưng yên

Vua Lý Thái Tông đi đánh Chiêm Thành lần thứ hai, qua đền Đàng Châu, cầu thần âm phù thắng trận. Thần báo mộng hóa ra con chim đậu trên cột buồm thuyền chiến, trời đang gió nam chuyển thành gió Bắc. Đại đội chiến thuyền thuận gió, chợt đến của Tư Dung, rồi đàn cá nổi lên trước mặt thuyền, cho quân sĩ đi lên đổ bộ. Quân Chiêm Thành bày trận chưa kịp giao phong thì một cơn giông lớn nổi lên, cát bụi bay mù trời cuốn vào trận địa, quân Chiêm tan vỡ. Khi ban sự về Thăng Long, vua Lý ban cho ghi vào từ điển vua Mây (Đằng vương) tám chữ:

Điểu tích truyền binh, Ngự đầu đô hộ.

Tương truyền: Đền thờ sứ quân Phạm Phòng Át ở ngoài đê, thường bị nước sông cuốn vào, đến đêm người ta thấy xe ngựa, quân lính phòng hộ, cho nên đoạn đê này tuy thấp mà nước sông không hại được đến đền. Đời Lê Cung Đế (1522 – 1527) dựng đền lên đê. Lúc sắp dựng xong đền, một Đêm người đốc công và toán thợ nằm ở dưới chân đê, nghe mang máng có tiếng mai cuốc, hình như có việc thổ mộc, sáng ngày xem thấy đền đã chuyển về phía tả đê độ 3 thước.

Trong đền Đằng châu còn câu đối một vế nói chí khí của sứ quân Phạm phòng át lúc sinh thì, và một vế nói về sự linh thiêng khi sứ quân đã thành thần:

Bá chủ hùng đồ thập nhị sơn hà dư cố luỹ

Thần cao linh khí bán giang từ vũ thử tiền giang.

Tạm dịch:

Bá chủ lớn lao mưu lược sông mười hai nơi luỹ cứ

Thần cho tỏ rõ sự linh thiêng dòng chia mưa nắng trước sông này.

Đền Đằng Châu nay thuộc xã Lam Sơn, thị xã Hưng Yên, đã được Nhà nước xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

Có thể bạn quan tâm: Đền Bảo Lộc Nam Định & Những chuyện chưa từng kể

Đánh giá bài viết

Đọc Thật Chậm

Truyền thuyết về Đức ông Đệ tam cửa Suốt

Truyền thuyết về Đức ông Đệ tam cửa Suốt

Đức ông Đệ tam được thờ ở đền cửa Ông, cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *